Paul Smit Consultancy -       Loopbaancoaching
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

-LOB-

Study & Careerguidance
Creating your own careerprofile!
 
S
cholieren  (Secondary Education) 
Studenten  (Higher Education)
POPsporters ((young) Performing Artists)
TOPsporters ((young) Elite Athletes)

Ouders (Parents)
Mentoren, Docenten (Tutors, Teachers)
Coaches, Trainers


Beste geïnteresseerde,

Dank je wel voor het bezoeken van mijn website. 

Op deze pagina's kun je kennis maken met mijn werkzaamheden als studie- en loopbaanadviseur en talentcoach o.a. in de topsport.

In mijn Human Resource Management studie heb ik gekozen voor (studie)loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling die als basis de sociale  wetenschap agogiek heeft.

Ik ben sinds 1996 geregistreerd loopbaanadviseur (Register BKR)
en ik werk ruim 20 jaren in de loopbaanbegeleiding en dan vooral in het voortgezet- en hoger onderwijs.

Met mijn sportachtergrond ben ik me ook gaan specialiseren in de loopbaanbegeleiding van topsporters. Ik begeleid topsporters in en buiten de school. Topsporters volgen een duale loopbaan. Je leest er meer over op de pagina LOB Topsport.

Ook krijg ik geregeld vragen van getalenteerde muzikanten, dansers en andere artiesten. Ook zij volgen een duale loopbaan.

Ik ben betrokken bij allerlei projecten en als consultant word ik geregeld gevraagd om mee te denken over veranderingen en verbeteringen in de aansluiting tussen VO en HO.
 
Op een van de pagina's licht ik een en ander toe in interviews en ook heb ik een activiteiten lijst opgenomen. Je kunt uitgebreid en naar behoeven meer te weten komen over de inhoud van mijn werk.


Beknoptere info over de dienstverlening en tarieven vind je door HIER te klikken. Je bezoekt dan mijn andere website waar je  informatie vindt over het uitvoeren van loopbaanonderzoeken en het geven van trainingen en  workshops.

Met vriendelijke groet,
 
Paul Smit 

 
 E-mailcontact:                paulsmitlob@hotmail.com
 Find me on:


 
  Finding your way to the top.
 

 Verder op deze pagina
 
 1. Meest gevraagde begeleiding
 2. Informatie, uitleg en doen van onderzoek
 3. Profileren; jouw profiel samenstellen
 4. Vaktermen met links
 5. Workshops, trainingen, cursussen, loopbaanonderzoeken
 6. Over welke expertise hebben we het?
 7. Over welke begeleiding hebben we het?
 8. Wat is agogisch handelen?
 9. Welke instrumenten (testen) gebruiken we?
 10. Type-psychologie en motivatieleer
 11. Meer informatie over mij


1 Meest gevraagde begeleiding
Helpen met het vinden van oorzaken voor tegenvallende school- of 
studieprestaties. Inzicht geven in de persoonlijk beste manier van
leren en studeren. De loopbaanopbouw (verleden) en de
loopbaanplanning (toekomst) verhelderen. Een gefundeerde
studiekeuze leren maken.

2 Informatie en onderzoek
In loopbaanonderzoek, het woord zegt het al, onderzoeken en analyseren we vooral. We onderzoeken persoonlijke eigenschappen, individuele (type) kenmerken en leer- en denkstijlen die iets zeggen over je leer- en denkstrategie als je oplossingen moet vinden voor allerlei problemen in studie en werk. Ik geef uitleg over agogiek en de werkwijze die we kennen als Loopbaan Oriëntatie en  Begeleiding (LOB). Ik geef informatie over studies, studieniveaus en studeren in Nederland en daarbuiten en over de arbeidsmarkt.

In loopbaanonderzoeken werken we schriftelijk, digitaal, mondeling
en, heel bijzonder, onderzoeken we ook motorische voorkeuren
(bewegingsanalyses).

3 Profileren; jouw psychologisch en motorisch profiel samenstellen
Loopbaanonderzoeken gaan over jou en jouw individuele persoons-
kenmerken. Samen nemen we de tijd om jouw persoonsprofiel
samen te
stellen. Je leert daardoor de 'LOB - formule' kennen die je bij alle toekomstige loopbaankeuzes kunt toepassen.

4 Vaktermen met links

is de leer van het doen veranderen van mensen. Deze sociale
wetenschap  bestudeert hoe mensen veranderen en geeft
aanwijzingen over de manier waarop deze veranderingsprocessen kunnen worden beïnvloed en begeleid. 
 
verwijst naar de activiteit zelf van het interveniëren in veranderingsprocessen, het agogisch handelen op zich. Denk aan
gesprekken voeren, groeps- en klassikale programma's verzorgen
met  inzet van professionele methodieken.

Agologie
is de wetenschap die studie en onderzoek omtrent agogie en
agogiek  verricht.

In de praktijk maak ik gebruik van psychodiagnostiek. Daar wordt
het werken met testen en vragenlijsten mee bedoeld.

Persoonlijkheidsleer
De persoonlijkheidsleer is de studie van de verschillen en
overeenkomsten in persoonlijkheid tussen mensen, waarin
persoonlijkheid inhoudt hoe het individu zich gedraagt ten opzichte
van zijn sociale omgeving , andere mensen en in verschillende
situaties. De persoonlijkheidsleer probeert tot een alles
omvattende theorie te komen, die het gedrag van mensen kan
voorspellen in verschillende situaties, maar tot op heden is dit niet
of nauwelijks gelukt.

Mensen zijn unieke wezens die elkaar vinden of opzoeken in
allerlei  situaties. Als je uniek gedrag wilt onderzoeken met
testen en  vragenlijsten ontdek je waarheden en onwaarheden.
Je ontdekt echter niet de waarheid. Er is geen enkele test of
vragenlijst die het individu feilloos "fotografeert" en
completeert. Vele processen spelen een rol in het waarneembare
maar o zo veranderlijke gedrag en in de gedragsontwikkeling.
Door het gedrag inzichtelijk te maken, te typeren, te (laten)
beschrijven en erover te praten kan gedrag succesvol 'gestuurd'
worden in een loopbaan.

De wetenschap brengt ons verder in het onderzoeken van deze waarheden en onwaarheden en zal dat ook blijven doen. Ook in
mijn vakgebied. Z
odra we weer een beetje wijzer zijn geworden
veranderen u
itspraken over mensen weer. Een eindeloos proces
waaraan telkens  nieuwe bijdragen geleverd worden.

In de loopbaanbegeleiding gebruik ik onderzoeksresultaten als
coach-  en reflectie-instrumenten c.q. spiegels.

Met name in de typologieënpsychologie komt categorisatieneiging en neiging tot stereotypering voor:  wij/zij en ingroup/outgroup.
Het fenomeen wordt ook wel eens 'otherization' genoemd. 
 
In feite ben je als mens een mix van vele types ineen maar is er
voortdurend sprake van aanpassing. In de ene situatie word je
gezien als één van ons (wij) en in de andere situatie ben je één
van hen (zij). Door de bril van de ander gekeken wordt de
typering tegengesteld ervaren.
 
Voorbeeld: als collega ben je één van ons en in het weekend als je
met je voetbalteam samen bent ben je een van hen. Beide
situaties vragen eigen gedrag en iedereen zal verschillen zien als
dat gedrag geobserveerd wordt.

In elke situatie is er sprake van één van twee krachtige processen. Je
bent  in een staat van voorbereiding en dat noemen we de
'PREPeration' of je  bent in actie en dat noemen we 'ACTion'.
In die twee fases, PREP of ACT, ziet men ook  opvallend voorkeurs-gedrag en dat typische gedrag kunnen we beschrijven. Als gedrag ZO concreet en waarheidsgetrouw te beschrijven is kun je ervan leren. Leren is vergaren van nieuwe gedragsinzichten en dat leidt tot verbetering en verandering.

Op je best zijn in actie kan je in  'Flow state'  brengen, een mentale
optimale toestand waarin je vrij bent en je volledig ingenomen wordt
door de taak of opdracht die je uitvoert.

Onder mijn begeleiding schrijven cliënten hun eigen typebeschrijving.
Ze halen de onwaarheden zelf weg uit hun gedragsbeschrijving en
leren vanuit zelfbeelden zichzelf te coachen. Daardoor zal een bepaald type het meest herkenbaar zijn in allerlei voorkeurssituaties.

In een voorkeurssituatie komen veel positieve processen samen; 
de oplossingen voor problemen worden makkelijk gevonden
(cognitief), de waardering is groot (emotioneel), de beloning is
terecht (materialistisch) , de intrinsieke motivatie is hoog
(mentaal), de omgeving is stimulerend, uitdagend en aantrekkelijk (sociaal), zelfvertrouwen  is groot (de geestelijke gezondheid).

In mijn benadering is 'otherization' een dynamisch  fenomeen.


5 Workshops / trainingen / cursussen / individuele onderzoeken

Leerstrategieën onderzoeken; leren studeren scholieren en studenten.
 • leerstrategie (leerstijlen) benoemen en herkennen, 
 • planningen maken en genieten van meer waardevolle vrije tijd
 • planning maken gelet op je persoonlijke leerstrategie - studie aanpak
 • leercapaciteiten herkennen, benoemen en gebruiken
 • optimistisch en vol zelfvertrouwen uitdagingen leren aangaan 
 • je studiekeuze realistisch en succesvol leren onderbouwen
 • coaching voor ouders van scholieren

Leren loopbaanplannen onderbouwen.
 • leren welke studieweg de geschikte is voor jou
 • leren welke studieprogramma's bij jou passen
 • leren wat de arbeidsmarkt vraagt
 • wat zijn jouw talenten, kwaliteiten, vaardigheden, competenties?
 • wat zijn jouw typekenmerken, typische eigenschappen?
 • welke drijfveren, motieven zorgen voor passie en gedrevenheid? 
 • leren hoe je een persoonsprofiel van jezelf maakt
 
 
 
 6 Welke expertise?

 Loopbaanbegeleiding betekent in  mijn vak 'het logisch, overzichtelijker,
 makkelijker en  succesvoller' voor de
 ander maken.


 Klik voor inzicht in Studieniveaus

 7 Begeleiding voortgezet onderwijs:

  * Schoolniveau achterhalen
  * Profiel- en sectorkeuze kiezen?
  * Welke studievakken kiezen?
  * Studiehouding & leerstrategie
  * Huiswerk- , toets- en
     examencoaching
  * Motivatietraining

  * Uitstroom begeleiding naar 
      MBO en Bachelorstudies:
  * Studierichting oriëntatie
  * Studieprogramma verkenning:
  - niveaus 1-4 (MBO)
  - niveaus 5-8
                    (AD-Bachelor-Master-Doctoraat)
  * Arbeidsmarktoriëntatie

 Begeleiding topsporters:
  * Talentidentificatie en 
     talentbegeleiding
  * Communicatie Sporter - Trainer
  * Communicatie Sporter - Coach
  * Communicatie Sporter - Ouders
  * Studieoriëntatie
  * Planning topsport en studie
 
 Begeleiding artiesten en  kunstenaars:
  * Talentidentificatie en 
     talentbegeleiding
  * Communicatie Artiest - Trainer
  * Communicatie Artiest - Coach
  * Communicatie Artiest - Ouders
  * Studieoriëntatie
  * Planning topsport en studie

 
 8 Agogisch handelen
  
  -  Individuele begeleiding
  -  Groepsbegeleiding
  -  Workshops, gastlessen
  -  Presentaties, trainingen,
     cursussen en coachingstrajecten
  -  Veranderingsprojecten LOB
  -  Detacheringstrajecten LOB
  
  9 Welke instrumenten?
 
 Testen:
 van capaciteiten, leervermogens
 motorische voorkeuren
 
 NB: testen van motorische
 voorkeuren gebeurt door inzet van
 balans- en coördinatietesten en 
 
bewegingsanalyses  eventueel
 ondersteund door film-  opnames
 en/of foto's

 Inventariseren van:
 Leerstrategieën /-stijlen
 Persoonlijkheidskenmerken
 Motieven, drijfveren
 Typekenmerken

 10 Type-Psychologie en
        Motivatieleer

 2011-2012 Jung Type Index©
 accreditatietraining Papendal 
 Lefconsult-Coach2score
 (elementen uit Jung typologieën, 

 2013 Golden Personality Type
 Profiler accreditatietraining 
 Pearson  (elementen uit de MBTI,
 NEO-PI-R)

 2013-2014  Action Type  Benadering; coaching  van  topsporters, trainers / coaches
 practioner training Action Type  Academy  (elementen uit Jung
 typologieën,  MBTI, neurologie,
 fysiologie, psychologie)

 2014 Inzet Motivatie-Psychologie ;
 REISS Profile,  accreditatietraining
 REISS - Profile  Europe

 2015 Action Type Benadering;
 coaching  van topsporters, trainers
 / coaches.    Onderzoeken van  persoonlijke drijfveren, de  zogenaamde 'Deep Motivational  Drivers'  Action Type  Academy
 (elementen uit Jung typologieën,
 MBTI, neurologie, fysiologie,
 Seitai, psychologie)

 2015 Action Types Benadering 4.0:
 docent Bertrand Theraulaz -
 (elementen uit Jung  typologieën, 
 MBTI, neurologie, fysiologie,
 psychologie)
 
11 Over mij
Sinds 1992 ben ik werkzaam in de (studie)loopbaanbegeleiding en vanaf 1996 doe ik dat als agoog en geregistreerd loopbaanadviseur.

 
 
 

 Na eerst dertien jaren gewerkt te hebben voor
 loopbaanadviesbureaus 
in zo ongeveer het hele zuid 
 Nederlandse onderwijs werk ik nu alweer ruim tien jaren voor één
 van de grootste HAVO-VWO  scholen van Nederland:

 Ik ben met twee  collega's verantwoordelijk voor de loopbaan
 
begeleiding vanaf  klas 3 tot en met klas 6. Dat zijn ongeveer 75
 klassen in onze school.
In totaal volgen in het schooljaar '15-'16 
 2910 scholieren in ongeveer 100  klassen onderwijs aan onze
 school. Ongeveer 1750 daarvan worden door ons begeleid. 200
 daarvan zijn prestatie- en topsporters en zij krijgen bijzondere
 loopbaanbegeleiding aangeboden.
 
 Daarnaast neem ik samen met mijn vrouw particuliere opdrachten
 aan. 
 Ik ben verder actief in werkgroepen, projecten en aansluit-
 netwerken  topsport - onderwijs en maak deel uit van kringen,
 verenigingen en een Kwaliteitsregister:


 www.sportzonelimburg.nl                   (lobby topsport - onderwijs)
 www.gees.eu                                      (dual-career coaching)

 www.vsvlimburg.nl                                 (pilot en werkgroep)
 www.passendonderwijszuid.nl          (werkgroep)
 
www.lob-vo.nl                                          (VO-Raad)

 www.vvsl.nl                                               (beroepsvereniging)
 www.beroepskeuze.nl                          (kwaliteitsregister)

 www.hbobachelors.nl/studiekeuzeadvies (netwerk professionals)
 www.studiekeuzecoaches.nl              (netwerk professionals)


Via deze website laat ik geïnteresseerden kennis maken met loopbaancoaching, talentcoaching en loopbaanconsultancy.
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint